Fermoy v Ballymun KickhamsNewtownshandrum v CloyneKillavullen v Doneraile